ஞாயிறு, அக்டோபர் 17, 2010

காதல்பலருக்கு தேகத்தில்
சிலருக்கு
அது கிடைக்காத
சோகத்தில்
காதல் ...!

2 கருத்துகள்: