ஞாயிறு, அக்டோபர் 02, 2011

மனிதநேயம்


என்னை நேசிக்குமளவு
உங்களை
நேசிப்பதுதான்
மனிதநேயம்

பலர்
நேயத்தை மறந்து
காயத்தை
நேசிக்கிறோம்…
தன்னை
அறிந்தவனுக்கு
விளங்கும்
மனித நேயமென்பது
உதவி அல்ல
உரிமை என்று.!