ஞாயிறு, அக்டோபர் 17, 2010

ஞாயிறு, செப்டம்பர் 26, 2010

வியாழன், மே 06, 2010

தமிழ்


நான்
மொழியில்லாதபோது
அன்னை மொழிந்தாள்
தமிழ்...

நான் மொழிந்தபோது
என்னை மொழிந்தது
தமிழ்!